Ceny služeb

CENY SLUŽEB

Odměna za právní služby je vždy přiměřená nárokům klienta a sjednávána na základě vzájemné dohody předcházející počátku poskytování služeb. Její výše se v zásadě odvíjí od časové a odborné náročnosti poskytované právní služby. Přihlíží se též k hodnotě projednávané věci. Součástí odměny není náhrada účelně vynaložených hotových výdajů - poštovné, cestovné, náklady na soudní, notářské a jiné poplatky, na znalecké posudky, překlady apod. Náklady na běžné administrativní práce jsou v odměně zahrnuty. Před převzetím věci je tak klient vždy seznámen s předpokládanou cenou právní služby, stejně tak s výší nákladů případného procesu a jeho riziky včetně pravděpodobnosti či mírou úspěchu ve věci. Odměna za právní služby bývá sjednávána některým z následujících způsobů, popř. jejich kombinací. Před započetím poskytování právních služeb bývá zpravidla požadováno složení přiměřené zálohy.

             Hodinová             

Jedná se o nejčastěji využívaný způsob určení odměny. Celková výše odměny odpovídá násobku hodinové sazby a počtu hodin skutečně strávených advokátem při poskytnutí dané právní služby. Tento způsob určení odměny tedy vychází z času reálně využitého advokátem při poskytnutí právní služby klientovi. Výše hodinové sazby se odvíjí od odborné náročnosti poskytované právní služby. Odhadovaný časový rámec je klientovi nastíněn v rámci úvodní konzultace.

             Fixní             

Před převzetím věci je s klientem sjednána konkrétní částka za celou právní službu bez ohledu na její časovou náročnost. Tento způsob určení odměny se uplatní například u jednorázových konzultací, sepisu a revizí různých typů smluv, sepisu právních rozborů a stanovisek, insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení, sepisu trestních oznámení, právního zastoupení při rozvodu manželství včetně úpravy práv k dětem a majetkového vypořádání aj.

             Tarifní             

Tarifní odměna neboli odměna úkonová je stanovena počtem úkonů právní služby učiněných v konkrétní věci. Její výše se určuje podle tzv. advokátního tarifu, tedy vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/96 Sb., který stanoví pevnou částku za každý úkon Úkonem právní služby se rozumí například sepis žaloby, sepis odvolání, účast na jednání u soudu atd. Pro výpočet odměny advokáta vychází advokátní tarif obecně z hodnoty sporu či záležitosti, ve kterých je právní služba poskytována.

             Paušální             

Uplatní se v případě dlouhodobější spolupráce advokáta s klientem. Tento způsob určení odměny je vhodný pro klienty, kteří mají potřebu využívat právní služby pravidelně a v určitém rozsahu – typicky pro podnikatele. Odměna za právní služby je sjednána pevnou částkou za určité časové období, a to zpravidla měsíční. Klient tím získává možnost průběžně využívat právní služby poskytované advokátem za zvýhodněných cen a podmínek.

Top