Právní služby

PRÁVNÍ SLUŽBY

TRESTNÍ PRÁVO

Pouta

V rámci trestního práva poskytuji právní služby obviněným fyzickým i právnickým osobám i osobám poškozeným trestnou činností, a to jak v předsoudní fázi trestního řízení, tedy v tzv. v přípravném řízení, tak i v řízení před soudem. Mezi poskytované právní služby tak patří:

 • komplexní obhajoba obviněných fyzických i právnických osob ve všech fázích trestního řízení
 • komplexní obhajoba mladistvých obviněných
 • právní zastoupení poškozených v trestním řízení
 • právní zastoupení odsouzených při podmíněném propuštění z výkonu trestu, přerušení výkonu trestu, přeřazení do mírnějšího typu věznice, zahlazení odsouzení aj.

Neváhejte se na mě obrátit, pokud například:

 • jste byli předvoláni policií k podání vysvětlení či výslechu a nevíte si rady
 • bylo proti Vám zahájeno trestní stíhání
 • bylo zahájeno trestní stíhání obchodní společnosti, v níž působíte
 • hrozí Vám vzetí do vazby či máte zájem, aby z ní byl propuštěn Váš blízký
 • sháníte advokáta, který by Vás či Vaše blízké obhajoval v trestním řízení před soudem
 • byl jste či Váš blízký odsouzen v nepřítomnosti, zatímco jste pobývali v zahraničí
 • potřebujete podat trestní oznámení
 • způsobil Vám někdo svým jednáním újmu na zdraví nebo škodu na majetku
 • potřebujete pomoci s přeřazením do jiného typu věznice, podmíněným propuštěním z výkonu trestu odnětí svobody či zahlazením odsouzení
 • bylo Vaše trestní stíhání nezákonné a rádi byste byli ze strany státu odškodněni
 • byste se jen rádi poradili s advokátem, probrali Vaší situaci a zjistili jaké jsou možnosti

OBČANSKÉ PRÁVO

Občané

V rámci občanského práva poskytuji svým klientům právní služby v těchto oblastech:

 • sepis a revize smluv
 • správa a vymáhání hromadných i individuálních pohledávek
 • komplexní procesní zastoupení před soudy všech stupňů
 • právní zastoupení ve vykonávacím/exekučním řízení
 • rodinné právo (právní zastoupení při rozvodu manželství, vypořádání společného jmění manželů, určení péče a výživy nezletilých dětí, event. styku dětí s druhým z rodičů, zvýšení/snížení výživného pro nezletilé/zletilé děti, výživné mezi manžely, určení a popření otcovství, osvojení aj.)
 • pracovní právo (sepis pracovněprávních dokumentů, právní zastoupení zaměstnanců/zaměstnavatelů ve sporech o neplatnost výpovědi či okamžitého zrušení pracovního poměru, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, mzdové nároky, odškodnění pracovních úrazů či nemoci z povolání aj.)
 • dědické právo (právní zastoupení v dědickém řízení, sepis závětí, odkazů, dědických smluv, vydědění aj.)
 • právní služby v oblasti náhrady škody

Neváhejte se na mě obrátit, pokud například:

 • kupujete nemovitost a rádi byste se ujistili, že obsah rezervační a kupní smlouvy není nevyvážený či naopak nemovitost prodáváte a máte zájem, aby převod proběhl v pořádku
 • potřebujete sepsat či zkontrolovat obsah předložené nájemní nebo podnájemní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací či jiné smlouvy
 • Vám někdo dluží peníze a rádi byste je vymohli
 • byla Vaše věc neprávem sepsána soudním exekutorem do soupisu majetku povinného nebo máte naopak zájem na zastavení exekuce
 • Vám byla způsobena újma na zdraví či škoda na majetku
 • máte jako zaměstnavatel zájem na vytvoření či revizi stávajících pracovních smluv, dohod o provedení práce a pracovní činnosti či interních předpisů
 • Vám byl okamžitě zrušen pracovní poměr, neoprávněně dána výpověď z pracovního poměru či máte naopak zájem na jejím podání
 • sháníte právní zastoupení v dědickém řízení chcete vydědit potomka, sepsat závět, odkaz či dědickou smlouvu
 • potřebujete zastoupit při rozvodu manželství, pomoci s vypořádáním společného jmění manželů nebo upravit výši výživného k svým dětem

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Peníze

V rámci insolvenčního práva poskytuji právní služby fyzickým i právnickým osobám, a to jak věřitelům, tak dlužníkům. Zejména se jedná o tyto právní služby:

 • sepis věřitelského/dlužnického insolvenčního návrhu včetně návrhu na povolení oddlužení - tzv. osobní bankrot
 • přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení
 • právní zastoupení na přezkumných jednáních a schůzích věřitelů
 • právní zastoupení v incidenčních sporech

Neváhejte se na mě obrátit, pokud například:

 • máte zájem jít do oddlužení
 • zvažujete, zda podat či nepodat insolvenční návrh
 • potřebujete přihlásit svoji pohledávku do insolvenčního řízení či poradit v souvislosti s přihlášenými pohledávkami jiných věřitelů stran jejich popření
 • sháníte advokáta, který by Vás zastoupil ve věřitelských orgánech
 • byla Vaše pohledávka popřena insolvenčním správcem či správce neoprávněně sepsal Vaši věc do majetkové podstaty a potřebujete zastoupit v incidenčním sporu

             Informace pro klienty spotřebitele             

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem se v tomto případě rozumí advokát. Pokud mezi advokátem a jeho klientem – spotřebitelem  dojde k sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb, má klient podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, možnost řešit vzniklý spor mimosoudně u subjektu mimosoudního řešení sporů. Tímto subjektem je Česká advokátní komora, která k tomu byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR dne 5. 2. 2016. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Top